Satış Sözleşmesi

Aşağıdaki sözleşme koşulları sadece TÜKETİCİLER için gerekli olup, diğer hallerde Ticaret Kanunu ile Borçlar Kanununun ilgili hükümleri geçerlidir.

A- SATICI / SAĞLAYICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 1- Satıcı / Sağlayıcının Ürünü Teslim Etme / Hizmeti Sağlama Borcuna İlişkin Yükümlülükleri.

Sözleşme konusu ürün veya ürünler, sözleşmenin kurulmasından sonraki yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için -tüketicinin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ürün teslimatı bilgisi içinde açıklanan süre içinde- tüketiciye veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa kargo aracılığıyla / elden teslim edilir. Bu süre tüketiciye daha önceden bildirilmek kaydıyla en fazla 2 (iki) gün daha uzatılabilir. Satıcı / sağlayıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye eşit kalite ve fiyatta ürün tedarik edebilir. Tüketicinin bu ürün için cayma hakkı saklıdır. Satıcı / sağlayıcı tarafından hizmet sağlanmasında da bu hükümler geçerlidir.

Madde 2- Satıcı / Sağlayıcının Ürünü Teslim Etme / Hizmeti Sağlama Borcunda Temerrüdü.

Satıcı / sağlayıcı mücbir sebepler, olağanüstü durumlar veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti vs. nedeni ile sözleşme konusu ürünü yasal süresi ve 2 (iki) günlük arızî süresi içinde teslim edemez ise, tüketicinin ikili bir seçim hakkı doğar: Tüketici, dilerse sözleşmeden dönebilir; dilerse de engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ürünün tesliminin ertelenmesini talep edebilir. Tüketicinin 30 (otuz) günlük yasal teslim veya kullanıldı ise 2 (iki) günlük arızî teslim süresinin geçmesine rağmen 15 (onbeş) gün içinde dönme bildiriminde bulunmaması diğer hakkı seçtiğini gösterir. Sözleşmeden dönme beyanının geçerliliği cayma hakkının kullanılması usûl ve esaslarına tabidir. Satıcı / sağlayıcının kusurundan kaynaklanmayan gecikmeler onun sorumluluğunu doğurmaz. Satıcı / sağlayıcı tarafından hizmet sağlanmasında da bu hükümler geçerlidir.

Madde 3- Ürünün / Hizmetin Ayıplı Olması Halinde Satıcı / Sağlayıcının Yükümlülükleri.

Muayene ve ihbar külfetlerinin yerine getiren tüketicinin ürünü göndermesi üzerine satıcı / sağlayıcı üründeki ayıbın üretim kaynaklı veya hatalı kullanıma dayalı olduğuna dair bir rapor hazırlayarak raporu yazılı olarak tüketiciye iletir. Üründeki ayıp tüketicinin kullanım hatasından kaynaklanıyor ise satıcı / sağlayıcının sorumluluğuna gidilemez. Bu halde gönderme masraflarının karşılanması kaydıyla ürün tüketiciye geri gönderilir. Üründeki ayıp üretimden kaynaklanan nitelikte ise, satıcı / sağlayıcı ayıplı ürünün kendisine ulaştırılmasından sonraki 30 gün içinde gerekli onarımı ücretsiz yaparak ürünü tüketiciye gönderebilir. Tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Şayet ayıp onarılamayacak nitelikte ise satıcı / sağlayıcı, stoklarında bulunması kaydıyle, ürünü değiştirir ve yeni ürünü tüketiciye gönderir. Bu hallerde gönderme masrafları satıcı / sağlayıcıya aittir. Stoklarda aynı ürünün olmaması hâlinde sözleşme kendiliğinden münfesih olur ve Tüketiciye o güne dek ödediği bedel iade edilir. Bedeli, ayıplı malın kendisine teslimlinden itibaren bir ay içinde iade etmeyen satıcı / sağlayıcı, bu tarihten geçerli olmak üzere, yasada öngörülen oran üzerinden temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Onarımının yapılmasından sonra tüketiciye gönderilen ürün, garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla, bir yıl içinde iki defa aynı arızayı gösterir yahut yine bir sene içerisinde dört defa farklı türden veya da garanti süresi içerisinde toplam altı defadan fazla arıza yaparsa yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. Bu madde hükümleri niteliği uygun düştüğü ölçüde satıcı / sağlayıcı tarafından sağlanan hizmetler için de geçerlidir.

Madde 4- Tüketicinin Sözleşmeden Dönmesi Hâlinde Satıcı / Sağlayıcının Yükümlülükleri.

Tüketicinin temerrüt nedeniyle sözleşmeden dönmesi üzerine peşin ödenmiş olan ürün bedeli dönme beyanının satıcı / sağlayıcıya tebliğinden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde tüketiciye ödenir.  Gecikmenin tüketicinin hesap numarası bildirmemesi, adres değişikliği gibi nedenlerden kaynaklandığı haller dışında, Satıcı / Sağlayıcı ödemeyi belirtilen sürede yapmadığı takdirde yasada öngörülen oran üzerinden temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Satıcı / Sağlayıcı bu hallerde ürünün iade alınmasından da sorumludur. Ancak gönderme masrafı kendisince karşılanması şartıyla Satıcı / Sağlayıcı Tüketiciden ürünü bir kargo şirketi aracılığıyla iadesini isteyebilir.

Madde 5- Tüketici tarafından verilen bilgileri koruma yükümlülüğü.

Satıcı / sağlayıcı tüketici tarafından internet veya telefon ortamında verilen bilgileri korumakla yükümlüdür.

Madde 6- Satıcı / Sağlayıcının İfasını Gerçekleştirememesi.

Satıcı / sağlayıcı, sipariş konusu ürünün teslimine veya hizmetin sunulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirebilir. Satıcı / sağlayıcı bu halde almış olduğu bedel ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 5 (beş) gün içinde tüketiciye iade eder.

B- TÜKETİCİNİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 7- Satış Bedelini Ödeme Yükümlülüğü.

Tüketici sözleşmede öngörülen şekilde satış / hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür. Öngörülen bedelin zamanında ödenmemesi hâlinde Tüketicinin temerrüdü gündeme gelecek ve Satıcı / Sağlayıcının buna bağlı hakları söz konusu olacaktır.

Madde 8- Bedelin Peşin Ödenmesi Gereken Durumlarda Tüketicinin Temerrüdü.

Tüketicinin sözleşmeyi onaylamasına rağmen ürün / hizmet bedelini kararlaştırılan vadede ödememesi halinde satıcı / sağlayıcı serbest kalır ve teslim yükümlülüğünden kurtulur. Bu halde satıcı / sağlayıcının tazminat hakları saklıdır. Ürünün daha önceden teslim edildiği istisnaî hallerde ürün bedelinin ödenmemesi üzerine, satıcı sağlayıcının ikili seçim hakkı doğar: satıcı / sağlayıcı dilerse 12. madde hükümlerince sözleşmeden dönebilir; dilerse de ürün bedelinin yasada öngörülen oran üzerinden işleyecek faiziyle birlikte ödenmesini talep edebilir. Hizmetin daha önce sağlandığı istisnaî hallerde, satıcı / sağlayıcı hizmet bedelinin yasada öngörülen oran üzerinden işleyecek faiziyle birlikte ödenmesini talep edebilir.

Madde 9- Tüketicinin Ürünü Teslim Alma Borcu. 

Tüketici veya onun gösterdiği üçüncü kişi sözleşmede öngörülen teslim adresinde ürünü teslim almakla yükümlüdür. Ürünün teslim yer ve zamanına Satıcı / Sağlayıcı tarafından gönderilmesine rağmen, Tüketiciden kaynaklanan nedenlerle teslimat yapılamadığı takdirde, ürün tüketiciye teslim edilmiş sayılır ve hasar problemi buna göre çözülür. Bundan sonra ürünün zilyetliğinin Tüketiciye devri için gerekli masrafları Tüketici karşılamakla yükümlüdür. Hizmet sağlanmasına ilişkin sözleşmelerde, hizmetin öngörülen ifa yerinde ve zamanında tüketici tarafından kabul edilememesi, satıcı / sağlayıcının sorumluluğunu doğurmaz. Tüketici doğacak ek masrafları karşılamak kaydıyla hizmetin yeniden ifasını talep edebilir. Satıcı / sağlayıcı bu talebe 10 (on) gün içinde uymakla yükümlüdür.

Madde 10- Ürünün Üçüncü Kişiye Teslim Edilmesi / Hizmetin Üçüncü Kişiye Sağlanması Durumlarında Geçerli Olacak Ayrık Hükümler. 

Üçüncü kişiye yapılacak ürün teslimlerinde yahut hizmet ifalarında üçüncü kişinin bildirilen adreste olmaması veya olup da ifayı kabul etmemesi hallerinde, durum tüketiciye bildirilerek talimatı doğrultusunda işlem yapılır. Ürünün ikinci kez gönderilmesi veya hizmet için ikinci kez gidilmesi halinde yapılan masraflar tüketici tarafından karşılanır.

Madde 11- Tüketicinin Ürünü Muayene Etme ve Ayıbı İhbar Külfeti.

Tüketici kendisine gönderilen ürünü, her türlü ayıp açısından, kanunî süreleri içinde muayene etmekle yükümlüdür. Açık ayıplı ürün tesliminin söz konusu olduğu hallerde tüketici durumu derhal satıcı / sağlayıcıya telefon ile ihbar etmelidir. Bu tür ayıpların cayma süresinden sonra ihbarı satıcı / sağlayıcıyı ayıp hükümleri çerçevesinde sorumlu kılmaz. Muayene ile anlaşılabilecek gizli ayıplardan dolayı satıcı / sağlayıcının sorumlu tutulabilmesi, tüketicinin 30 (otuz) günlük yasal süresi içinde muayene ve ihbar külfetlerini gerçekleştirmesi ile mümkündür. Kullanma ile ortaya çıkan gizli ayıpların söz konusu olduğu hallerde ise tüketicinin ayıbı derhal ve herhalde teslimden itibaren 1 (ay)  içerisinde satıcı / sağlayıcıya ihbar etmesi gerekmektedir. Sağlanan hizmetin ayıplı olduğu hallerde de tüketici gecikmeksizin ihbarda bulunmak durumundadır.

Madde 12-Ayıplı Ürünün Satıcı / Sağlayıcıya İadesi.

Tüketici muayene sonucunda farkettiği veya kullanmasıyla ortaya çıkan ayıplı ürünü vakit geçirmeksizin satıcı / sağlayıcıya göndermelidir. Gönderme masraflarına ilişkin olarak 4. madde hükümleri uygulanır.

Madde 13- Ayıp Halinde Tüketicinin Hakları.

Tüketici tarafından usulüne uygun olarak satıcı / sağlayıcıya gönderilen üründeki ayıp, satıcı / sağlayıcı tarafından giderilipte iade olunur yahut yenisi ile değiştirilir fakat üründeki ayıp devam ederse tüketicinin ödenmiş bedelin iadesi talebini de içeren sözleşmeden dönme hakkı doğar. Dönme hakkı, onarılarak gönderilen yahut yenisi ile değiştirilen üründeki ayıbın farkedilmesi üzerine derhal kullanılmalıdır. Dönme beyanının geçerliliği telefon ile yapılmış olmasına bağlıdır. Satıcı / sağlayıcı dönme beyanının ve ayıplı ürünün kendisine ulaştırılmasından sonraki 5 (beş) gün içinde almış olduğu bedeli iade eder. Bu halde gönderme, havale masrafları vs. satıcı / sağlayıcıya aittir. Satıcı / sağlayıcının hizmetteki ayıbı gideremediği durumlarda da tüketicinin sözleşmeden dönme hakkı doğar. Bu konudaki usul ve sonuçlar yukarıdaki fıkralar hükümlerine tabidir.

Madde 14- Tüketicinin Cayma Hakkı.

Tüketici hiçbir hukukî ve cezaî sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde sözleşmeden cayabilir. Hizmet sunumuna ilişkin sözleşmede bu süre sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar. Satıcı / sağlayıcıya varması gereken cayma bildiriminin geçerliliği yazılı olarak yapılmasına bağlıdır.

Madde 15- Cayma Hakkının Söz Konusu Olmadığı Durumlar. 

Tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ile niteliği itibariyle iade edilmesi söz konusu olamayacak ürünler, için cayma hakkı kullanılamaz. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde cayma hakkı kullanılamayacağı gibi; cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Madde 16- Cayma Hakkının Kullanılmasının Hüküm ve Sonuçları. 

Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya tüketiciye teslim edilen ürünün Satıcı / Sağlayıcıya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün gönderme masrafları tüketici tarafından karşılanır. Caymanın hüküm ve sonuç doğurabilmesi tüketiciye teslim edilen ürünün aynen satıcı / sağlayıcıya iade edilmiş olması ile mümkündür.

Madde 17- Bedelin Peşin Ödendiği Hallerde Cayma Hakkının Kullanılması.

Peşin bedelin satıcı / sağlayıcının hesabına geçtiği hallerde yukarıda sayılan belgelerin ve cayma hakkına konu olan ürünün satıcı / sağlayıcıya ulaşmasını takip eden 5 (beş) gün içinde ürün bedeli tüketiciye iade edilir. Bedelin iadesi aşamasında doğacak her türlü giderler (havale masrafı, vergi vs.) tüketiciye ait olup; satıcı / sağlayıcı bunları iade edilecek bedelden mahsup etmeye yetkilidir. Ürün / hizmet bedelinin kredi kartı ile bilgisayar ortamında ödenmesinin kararlaştırıldığı fakat bedelin henüz hesaba geçmediği durumlarda, satıcı / sağlayıcı talimatı iptal ettirmek zorundadır.

C- Ortak Hükümler 

Madde 18- Garanti Süresi.

Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, garanti süresi, ürün için ürün ambalajına dahil olan şartnamede belirlenen süre kadardır. Yukarıdaki madde hükümlerince ürünün değiştirilmesi halinde garanti süresi, ilk ürünün garanti süresinin kalanı ile sınırlıdır.

Madde 19- 

Ürünün tesliminden sonra tüketiciye ait kredi kartının tüketicinin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcı / sağlayıcıya ödememesi halinde, tüketicinin ürünü 3 gün içinde satıcı / sağlayıcıya göndermesi zorunludur; aksi halde tüketicinin sözleşmeye icazet verdiği varsayılır. Bu takdirde gönderme masrafları tüketiciye aittir.

Madde 20- Hasar ve Yarar. 

Satılan ürünün hasar ve yararı, malın tüketiciye veya onun belirlediği kişiye devri ile alıcıya geçer.

Madde 21- Tüketicinin Teslimat Adresinde Bulunmaması. 

Ürünün gönderildiği / hizmetin sağlanması için gidildiği adreste tüketicinin ve ifayı kabul edecek yakınlarının; ifa üçüncü kişiye yapılacaksa o kişinin ve yahut yakınlarının ifa yerinde bulunmamaları satıcı / sağlayıcıyı gönderme / hizmet ifası için adrese gitme borcundan kurtarır. Tüketicinin talebi ile yeniden ifaya girişilmesi halinde masraflar tüketici tarafından karşılanır.

Madde 22- Gönderme Ücreti ve Ödemeye İlişkin Masraflar.

Yukarıda anılan özel durumlar dışında ürünün gönderilmesine ve bedelin iletilmesine ilişkin masraflar tüketiciye aittir.

Madde 23- Tebligat Adresleri. 

Yukarıda yer verilen taraf adresleri tarafların geçerli tebligat adresleridir. Taraflar olası adres değişikliklerini telefon yoluyla birbirlerine iletmedikleri takdirde, mevcut adreslere yapılan tebligatlar geçerli olur. İhbar ve ihtarların yapılacağı telefon numaraları için de aynı esaslar geçerlidir.

Madde 24- Uyuşmazlık Halinde Yetkili Makam / Mahkeme / İcra Dairesi. 

Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda yetkili tüketici hakem heyeti; mahkeme ve icra daireleri satıcı / sağlayıcının adresinin bulunduğu yer hakem heyeti, mahkemeleri ve icra daireleridir.

ETS International Group

ETS EKOLOJIK TEKNOLOJIK TEMIZLIK ÇÖZÜMLERİ LTD STI
Adres: Vezirköprüsü Caddesi, Ordu Sokak No 15A TR34880 Istanbul – Kartal Türkiye
Istanbul Ticaret Odası Sicil No 826248 | Yenikapı V.D. Vergi No: 3810440177
Email:info@etsturkiye.com Web:www.etsturkiye.com
Tel:+90 (0) 216 606 0 666 | Fax: +90 (0) 216 606 2 141 |
Yönetim Kurulu:  Kadir ARDIÇ | Adem ARDIÇ |
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO: Adem ARDIÇ

“Amacımız tehlikeli, toksik, ölümcül olan  ürünleri çevre dostu, güvenli ve ekolojik olan ürünlerle değiştirmektir.”

14.08.2013 tarihinden itibaren gecerlidir.